ennldeesptgrrusk
02:03:32 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2017 | Etappe 1 - Checkpoints (Motor)
maandag, 7 januari 2019 | Lima > Pisco
Live checkpoints
Standen nog niet beschikbaar...
START SS1   MOTOR 09:50   QUAD 09:30   AUTO 11:53   SXS 12:34   TRUCK 13:36   Etappetijd   02:03:32   GMT-5