ennldeesptgrrusk
05:14:41 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2017 | Etappe 2 - Checkpoints (Motor)
dinsdag, 8 januari 2019 | Pisco > San Juan de Marcona
Live checkpoints
Standen nog niet beschikbaar...
START SS2   MOTOR 08:35   QUAD 09:36   AUTO 05:50   SXS 06:43   TRUCK 11:05   Etappetijd   05:14:41   GMT-5