ennldeesptgrrusk
14:19:59 GMT-5WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Dakar 2017 | Etappe 9 - Checkpoints (Truck)
woensdag, 16 januari 2019 | Pisco > Pisco
Live checkpoints
Standen nog niet beschikbaar...
START SS9   MOTOR 06:15   QUAD 06:30   AUTO 07:35   SXS 07:45   TRUCK 09:07   SEMI 08:28   Etappetijd   14:19:59   GMT-5